Nadchodzi zmiana w wykazie alergenów w Załączniku II do Rozporządzenia 1169/2011

Nadchodzą ważne zmiany w zakresie substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. Na szczeblu unijnym procedowany jest projekt zmiany Załącznika II do Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności* pod nazwą:

„ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… z dnia XXX r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do kwasu behenowego z nasion gorczycy do stosowania w produkcji niektórych emulgatorów”.

Zgodnie z projektowaną zmianą:

 • Punkt 10 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 otrzyma brzmienie:

10. Gorczyca i produkty pochodne, z wyjątkiem kwasu behenowego o czystości co najmniej 85 % i otrzymanego po dwóch etapach destylacji, stosowanego do produkcji emulgatorów E 470a, E 471 i E 477;”.

 • Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2024 r.
 • Żywność legalnie wprowadzona do obrotu lub etykietowana przed dniem 1 kwietnia 2024 r., która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być wprowadzana do obrotu do wyczerpania zapasów tej żywności.
 • Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Źródło: kwas behenowy

Eksperci Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego FOOD LAW na bieżąco monitorują wszelkie nowości w prawie, także te będące jeszcze na etapie procesu legislacyjnego. Idą zmiany, do których już dziś warto zacząć się przygotowywać. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wyjaśnimy założenia projektowanego rozporządzenia unijnego i pomożemy dostosować oznakowanie do dynamicznie rozwijającego się prawa.

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z dnia 2011.11.22 ze zm.)

Artykuł Nadchodzi zmiana w wykazie alergenów w Załączniku II do Rozporządzenia 1169/2011 pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Źródło: Nadchodzi zmiana w wykazie alergenów w Załączniku II do Rozporządzenia 1169/2011


Podobne wiadomosci:

 • „Orzechy pekan” – sprostowanie rozporządzenia nr 1169/2011
 • Kiedy dozwolonym będzie pominięcie dodatków do żywności w wykazie składników środka spożywczego?
 • Zmiana rozporządzenia dot. mandatów karnych w zakresie żywności
 • Skomentuj:

  You must be logged in to post a comment.

  skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentacji lublin serwis ekspresów serwis ekspresów Lublin w Lublinie wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin