Ostatnie wiadomości

Jak powinny być sformułowane zalecenia pokontrolne?

Zalecenie pokontrolne są jednym z dokumentów, jakie organ może wydać po przeprowadzonej kontroli. W zaleceniach zawarte są wskazówki informujące, jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca, aby wyeliminować stwierdzone naruszenia. Jak powinny wyglądać i co powinny zawierać takie zalecenia?

17 listopada 2022 r. WSA w Szczecinie wydał wyrok, w którym uchylił zalecenia pokontrolne z powodu nieprawidłowego ich sformułowania. W stanie faktycznym sprawy, organ zakwestionował użycie określenia „wiejski” w nazwie produktu (pieczywa) oraz brak zamieszczenia wykazu składników. Na tej podstawie, organ wydał zalecenia, w których nakazał przedsiębiorcy m.in. „uwidocznienie nazwy zgodnej z prawdą, niewprowadzającej w błąd odnośnie metody wytwarzania”. Termin wykonania zaleceń został określony jako „niezwłoczny”.

Uchylając przedmiotowe zalecenia pokontrolne, WSA wskazał, że „[…] zalecenia pokontrolne powinny być sformułowane w sposób jasny i czytelny, tak aby podmiot, który je otrzymał wiedział jakie czynności powinien wykonać, by stwierdzone nieprawidłowości usunąć, a także w jakim terminie powinien to uczynić.” Zdaniem WSA, użycie określenia „uwidocznienie” w zaleceniach pokontrolnych nie spełnia powyższych wymogów. Nie jest bowiem jasne co w realiach badanej sprawy należy rozumieć pod tym pojęciem. Z akt sprawy wynika, że nazwa pieczywa była widoczna, a organ zakwestionował użycie w jej treści słowa „wiejski”. Domniemywać można więc, że celem zaleceń pokontrolnych było dokonanie zmiany nazwy produktu (a nie jej „uwidocznienie”).

Dodatkowo, WSA zwrócił uwagę na wyznaczony termin wykonania zaleceń (określony jako „niezwłocznie”) i podkreślił, że: „skoro przepis art. 39b ustawy o jakości handlowej nakłada obowiązek określenia terminu, to – zdaniem Sądu, nie może on zostać wskazany w sposób opisowy, a powinien zostać określony w sposób ścisły. […] Zatem nieokreślenie terminu, bądź określenie go w sposób niewystarczająco precyzyjne, czyli na przykład „niezwłocznie” – jak uczynił to organ nie czyni zadość wymaganiom, o których mowa w art. 30b ustawy o jakości handlowej.”

Jako uzasadnienie swojego stanowiska, WSA zaznaczył, że konsekwencje niezastosowania się do zaleceń mogą być dla zobowiązanego podmiotu dotkliwe. Z tego powodu, przedsiębiorca powinien dokładnie wiedzieć czego oczekuje organ wydający zalecenia (podjęcia jakich działań i w jakim terminie). W omawianej sprawie, WSA uznał, że „zalecenia stają się niewykonalne, bowiem nie wskazano stronie w sposób jasny i czytelny co i w jakim terminie powinna zrobić, aby zadośćuczynić nałożonym obowiązkom.”

Omawiane orzeczenie ma istotne znaczenie w zakresie sposobu formułowania zaleceń przez organy urzędowej kontroli. Zalecenia pokontrolne powinny być sporządzone w sposób jasny i jednoznaczny. Niestety zdarza się, organy formułują je nieprecyzyjnie i nie wynika z nich czego rzeczywiście oczekują. Omawiany wyrok pokazuje, że z powodu niejasności i nieprecyzyjności, zalecenia pokontrolne powinny zostać uchylone.

Wyrok z uzasadnienie dostępny jest pod linkiem:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/507D887829

Artykuł Jak powinny być sformułowane zalecenia pokontrolne? pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Napisano 25 stycznia 2023 o godzinie: 15:40

Jaką funkcję technologiczną dodatku należy zadeklarować na etykiecie, w sytuacji, gdy w rzeczywistości pełni ich kilka w produkcie?

Dodatki do żywności powinny być deklarowane w wykazie składników wraz z podaniem ich funkcji technologicznej pełnionej w produkcie. Nazwy kategorii (funkcji technologicznych) jakie dodatki do żywności mogą pełnić w produkcie zostały określone w załączniku VII cz. C do rozporządzenia nr 1169/2011, a ich definicje w załączniku I do rozporządzenia nr 1333/2008. W niektórych przypadkach może [...]

Napisano 19 stycznia 2023 o godzinie: 7:40

Egzotyczne grzyby w żywności – czy są legalne w Polsce?

Jeszcze do niedawna nazwy takie jak „Hericium erinaceus”, „Cordyceps militaris” czy „Shiitake” brzmiały dla większości osób tajemniczo. Wątpliwości, poza nazwami, budził także prawny status wykorzystania tych gatunków grzybów w żywności. Wspomniane bowiem wcześniej soplówka jeżowata (Hericium erinaceus, lwia grzywa, lion’s mane), maczużnik bojowy (Cordyceps militaris) i twardnik japoński (Shiitake; Lentinula edodes) pochodzą z Azji. Czy mogą [...]

Napisano 17 stycznia 2023 o godzinie: 5:00

Słodko-gorzka interpretacja „opłaty cukrowej” – wyrok NSA

Problematyka tzw. „podatku cukrowego” (czyli w uproszczeniu opłaty od napojów z dodatkiem cukru, kofeiny i tauryny) jest przedmiotem wielu sporów interpretacyjnych. Szczególnie kontrowersyjne okazuje się przyjęte ostatnio podejście organów skarbowych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazujące na to, że cukier wynikający z dodatku do napoju soku owocowego nie jest substancją występującą naturalnie[1]. Uwzględniając to niezwykle rygorystyczne [...]

Napisano 12 stycznia 2023 o godzinie: 23:40

Termin przydatności do spożycia po otwarciu produktu – kiedy trzeba podać?

NSA wydał wyrok, w którym odniósł się do kwestii związanej z obowiązkiem podawania w oznakowaniu produktów informacji o terminie przydatności do spożycia po ich otwarciu. Rozważana sprawa dotyczyła braku podania tej informacji na etykietach produktów mięsnych (kiełbasy i parówek). W oznakowaniu tych produktów podano wyłącznie minimalny okres przydatności do spożycia w przypadku nienaruszenia szczelności opakowań. [...]

Napisano 11 stycznia 2023 o godzinie: 22:20

Should Honey Bees Be VACCINATED? The Good, Bad & Ugly

  We made it safely home from Hive Life 2023 and it was so, so, so awesome. Nice to meet so many of you in person. What’s going on with all this talk about a VACCINE FOR HONEY BEES??? Is it good or bad? Sheri and I decided to sit down and talk about what this [...]

Napisano 11 stycznia 2023 o godzinie: 22:20

Jakość handlowa piwa w 2022 r. – błędy w oznakowaniu

Wyniki kontroli jakości piwa przeprowadzone przez IJHARS w 2022 r. pokazują, że nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim deklaracji na etykiecie. Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 234 partii, z czego w 104 stwierdzono nieprawidłowości (44,4%). Dotyczyły one m.in.: Braku oznakowania w języku polskim. Braku wskazania w nazwie informacji o procesach technologicznych, którym produkty zostały lub nie zostały poddane [...]

Napisano 4 stycznia 2023 o godzinie: 13:00

Rewolucja w prawie suplementowym – projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Już od dawna pojawiały się głosy, że dynamicznie rozwijający się rynek suplementów diety wymusi na prawodawcy (szczególnie po krytycznych raportach NIK[1]) nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[2]. I tak jako „prezent gwiazdkowy” na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt z 23 grudnia 2022 r. [3]zakładający zmianę wspomnianej ustawy. Zakres sugerowanych zmian dotyczy w głównej [...]

Napisano 3 stycznia 2023 o godzinie: 11:40

HAPPY NEW YEARS | How To Make Money Beekeeping In 2023 | PACKAGES OF BEES FOR SALE

  Happy 2023 from David and Sheri Burns at Long Lane Honey Bee Farms, www.honeybeesonline.com We did it!! We reached 100,000 Subscribers in 2022. Thank you so much for helping us reach this milestone on our beekeeping YouTube Channel. Now that it is 2023 let’s start the new beekeeping year the right way by order [...]

Napisano 29 grudnia 2022 o godzinie: 5:00

Deklaracja pochodzenia mleka jako składnika produktu – obowiązkowa czy dobrowolna?

W   świetle   obowiązujących   przepisów   UE   informowanie   konsumentów   o   pochodzeniu   mleka   jako podstawowego składnika produktu (np. sera, napoju mlecznego, jogurtu itd.) jest wymagane, jeśli spełnione są łącznie następujące dwa warunki (tak art. 26 ust. 3 rozporządzenia nr 1169/2011 [1]): 1) w   oznakowaniu   jest   wskazany   kraj   lub   miejsce   całego   środka   spożywczego (słownie   lub graficznie), oraz 2) pochodzenie [...]

skanowanie Lublin skanowanie lublin tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy drukowanie z internetu wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin