Wyrok TSUE w sprawie oliwy z oliwek

W dniu 3 maja 2012 r. Europejski Trybunał Unii Europejskiej rozpatrywał odwołanie od wyroku Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie T-113/08 Hiszpania przeciwko Komisji. Sąd oddalił skargę o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2008/68/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. 2008, L 18, s. 12), w zakresie w jakim dotyczy ona niektórych wydatków poniesionych przez Królestwo Hiszpanii w sektorach oliwy z oliwek i uprawy roślin. Wyrok został częściowo uchylony.

Sad stwierdził również  nieważność decyzji 2008/68 w zakresie, w jakim wyłącza ona z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane przez Królestwo Hiszpanii w sektorze oliwy z oliwek poza terminem 24 miesięcy poprzedzającym datę doręczenia pisma Komisji z dnia 24 listopada 2004 r., zwołującego dwustronne spotkanie w dniu 21 grudnia 2004 r., o ile wydatki te są objęte korektą zastosowaną ze względu na fakt, że propozycje agencji ds. oliwy z oliwek sformułowane po przeprowadzeniu kontroli w młynach nie zostały w wystarczającym zakresie wdrożone przez władze hiszpańskie.

Treść wyroku dostępna jest tutaj.

Źródło: Wyrok TSUE w sprawie oliwy z oliwek


Podobne wiadomosci:

  • Opinia EFSA w sprawie oliwek i oliwy z oliwek
  • Wyrok TSUE w sprawie czeskiego masła
  • Sąd TSUE wydał wyrok w sprawie Budvaru
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin drukowanie tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy skanowanie kolor lublin wydruki lublin wielki format skan projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format