Kontrola lokali gastronomicznych przez UOKIK

W ubiegłym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddał kontroli restauracje i bary w  miejscowościach turystycznych. Kontrolą objęto łącznie 360 placówek gastronomicznych (w tym dwie stacje paliw prowadzące działalność gastronomiczną i handel detaliczny), z czego w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości.

Kontrolę przeprowadziła na zlecenie UOKIK Inspekcja Handlowa. W wyniku kontroli wydano 128 decyzji w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na łączną kwotę ponad 70 tysięcy złotych. Obok tego wystawione zostały 73 mandaty karne na łączną kwotę 12,4 tysięcy złotych, skierowano 32 wnioski o ukaranie do sądów rejonowych. Udzielono także siedmiu pouczeń, a w dwóch przypadkach odstąpiono od kierowania wniosków o ukaranie.

O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym właściwe urzędy skarbowe, urzędy miar, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli dotyczyły:

 • nierzetelnej obsługi konsumentów
 • nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen
 • nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców
 • stosowania nielegalizowanych przyrządów pomiarowych
 • nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że nierzetelna obsługa konsumentów w skontrolowanych lokalach polegała na: zaniżonej pojemności napojów alkoholowych; zaniżonej wadze oferowanych potraw; użyciu do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu; doliczeniu do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał; różnicach na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną w jadłospisie, a pobraną w kasie.

Podczas kontroli nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o podatku akcyzowym. Nie wniesiono również zastrzeżeń do stanów sanitarno-porządkowych placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych objętych kontrolą. W wyniku kontroli 144 zakładów stwierdzono na stanie 2 partie towarów po upływie dat minimalnych trwałości.

Omawiany raport dostępny jest TUTAJ.

Artykuł Kontrola lokali gastronomicznych przez UOKIK pochodzi z serwisu Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego.

Źródło: Kontrola lokali gastronomicznych przez UOKIK


Podobne wiadomosci:

 • UOKIK kontroluje producentów karmy dla zwierząt
 • UOKIK kontroluje producentów karmy dla zwierząt
 • Zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację
 • Skomentuj:

  You must be logged in to post a comment.

  skanowanie Lublin drukowanie serwis ekspresów serwis ekspresów do kawy w Lublinie projekty powykonawcze dokumentacja powykonawcza skanowanie do pliku wielki format skanowanie lublin