Czy sprzedając miód z własnej pasieki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy sprzedając miód z własnej pasieki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Również sprzedając pochodzący z własnej pasieki miód podatnik, o którym
mowa, uzyskiwać będzie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
przychody z działalności rolnej.

Pytanie
Podatnik
prowadzi pasieki, ich ilość nie przekroczyła 80 pasiek, a zatem
działalność nie stanowi jeszcze działów specjalnych produkcji rolnej
(nie została przekroczona wielkość określona w zał. 2 do ustawy).
Podatnik prowadzi również działalność usługowo-handlową.
Czy
sprzedając miód w ramach działalności handlowo-uslugowej i wystawiając z
tej sprzedaży fakturę, sprzedaż miodu nie będzie opodatkowana podatkiem
dochodowym od osób fizycznych?
Czy takie wyłączenie ma miejsce tylko jeśli sprzedaż miodu będzie dokonywana z gospodarstwa pszczelarskiego?
Odpowiedź
Również
sprzedając pochodzący z własnej pasieki miód podatnik, o którym mowa,
uzyskiwać będzie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym
przychody z działalności rolnej (zakładając, że podatnik, o którym mowa,
nie tyle posiada pasieki w ilości nieprzekraczającej 80, lecz prowadzi
pasiekę składającą się z maksymalnie 80 rodzin pszczelich).
Uzasadnienie
Jak
stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z
późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., przepisów u.p.d.o.f. nie stosuje się do
przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów
specjalnych produkcji rolnej.
Działalnością rolniczą działalność
polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie
nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu
(zob. art. 2 ust. 2 u.p.d.o.f.). O działów specjalnych produkcji rolnej
ustawodawca zalicza uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach
foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa
hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i
chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla
entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i
chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (zob. art. 2 ust. 3
u.p.d.o.f.). Nie stanowią jednak działów specjalnych produkcji rolnej
uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających
wielkości określonych w załączniku nr 2 do u.p.d.o.f. (zob. art. 2 ust.
3a u.p.d.o.f.). W zakresie tym przychody uzyskiwane przez podatników są
przychodami z działalności rolniczej.
W załączniku nr 2 do
u.p.d.o.f. wymienione zostały, między innymi, pasieki powyżej 80 rodzin.
A zatem przychody z prowadzenia pasiek stanowią przychody z działów
specjalnych produkcji rolnej (w przypadku pasiek powyżej 80 rodzin) oraz
przychody z działalności rolniczej (w przypadku pasiek do 80 rodzin).
Zakładam
w związku z tym, że podatnik, o którym mowa, nie tyle posiada pasieki w
ilości nieprzekraczającej 80, lecz prowadzi pasiekę składającą się z
maksymalnie 80 rodzin pszczelich. Oznaczałoby to, że uzyskiwane przez
niego przychody ze sprzedaży pochodzącego z własnej pasieki miodu są
niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodami z
działalności rolniczej. Dotyczy to również przychodów uzyskiwanych ze
sprzedaży pochodzącego z własnej pasieki miodu w ramach prowadzonej
działalności handlowo-usługowej (w tym w przypadkach, gdy sprzedaż miotu
udokumentowana zostanie fakturą). Potwierdzają to organy podatkowe w
udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być postanowienie
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z 9 września 2005 r.
(US.III-415/21/130/05), w której organ podatkowy w takiej sytuacji
wskazał, że „sprzedaż miodu z własnej pasieki należy zakwalifikować do
przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z
tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Oznacza to także, że przychodów tych nie dolicza się do
przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest
w tym przypadku fakt w jakim miejscu następuje sprzedaż
nieprzetworzonego (naturalnego) miodu”.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego


Źródło: Czy sprzedając miód z własnej pasieki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?


Podobne wiadomosci:

  • Podatek od nieruchomości nie obejmuje farm fotowoltaicznych
  • Podatek od energii elektrycznej?
  • Podatek od węgla zaskoczeniem dla środowisk górniczych
  • Skomentuj:

    You must be logged in to post a comment.

    skanowanie Lublin skanowanie w lublinie skanowanie lublin projekty powykonawcze archiwizacja dokumentacji skanowanie do pliku wielki format tanie ksero lublin tanie kopiowanie lublin szybki druk wysokonakładowy wielki format w lublinie skanowanie lublin skanowanie dokumentów lublin